Metodologia

La metodologia utilitzada per portar a terme aquest projecte estarà relacionada amb la pedagogia en el lleure (pedagogia activa) i es basa en la utilització de tot i seguit de recursos educatius (jocs, tallers, cançons, etc.) per a assolir els objectius prèviament plantejats. D’aquesta manera les activitats seran un mitjà per aconseguir els objectius, però no seran una finalitat.

Els principis pedagògics que guiaran la nostra intervenció educativa seran:

· Pedagogia integral: volem educar les persones en tots els aspectes, sense donar més importància als uns que als altres. És a dir, considerem que cal una educació global en les idees, els valors, les habilitats, les actituds i les maneres de fer.

· La pedagogia en llibertat i per a la llibertat: volem educar en llibertat, a partir del respecte dels drets i de les obligacions de cada persona, i per a la llibertat. Prioritzem el respecte dels drets aliens, així com l’acompliment de les obligacions pròpies. Creiem que hem d’escoltar la veu de l’infant (no parlar per ell, sinó deixar que s’expressi lliurement) i treballar l’autonomia i autogestió de l’infant o del grup. Per poder educar d’acord amb aquest principi, els educadors hem de ser molt flexibles en l’organització de les activitats, però molt rigorosos pel que fa al respecte dels drets de les persones.

·  Coeducació: es treballarà la coeducació com a eina que afavoreix en el nenes i les nenes un estil de vida sense rols sexistes. És l’educació conjunta de nens i nenes sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe.

·  Esperit crític: s’estimularà a l’infant perquè reflexioni sobre les coses que fa i sobre les coses que passen al nostre entorn potenciant alhora la capacitat de proposar i gestionar accions alternatives per millorar, individualment i col·lectivament.

· Corresponsabilitat: mitjançant el diàleg i l’actitud dels educadors es motivarà en els infants el principi de la corresponsabilitat. Cal que els infants es sentin part responsable (sempre respectant els rols de cadascú) del bon desenvolupament de les activitats, col·laborant per tant en la preparació, en el desenvolupament i en la valoració i recollida de les activitats.

·  El paidocentrisme: prenem a  l’infant o grup d’infants com a centre del fet educatiu i ens adequem als seus interessos i necessitats. Els educadors s’han d’adaptar a l’heterogeneïtat del grup concret i atendre’n específicament cada un dels membres, respectant-ne els ritmes personals. D’aquesta manera estem atenent a la diversitat del grup.

· La normalització: consisteix a estendre a persones amb disminucions de tipus físic, psíquic i sensorial les oportunitats del conjunt de la societat; oferir-los el suport necessari per integrar l’infant en una situació que n’afavoreixi l’aprenentatge i l’adaptació. Entenem per normalització l’adaptació de les condicions de la persona, sigui quina sigui la seva situació, per tal que pugui dur a terme una vida al més autònoma i digna possible.

· La integració. És el procés pel qual tota persona és inclosa, acceptada i respectada dins d’un grup, independentment de les seves peculiaritats.

·  Diversió: es pretén que l’infant es diverteixi i que amb la seva implicació activa en el desenvolupament de les activitats i la vida quotidiana del casal trobi un temps i un espai gratificant per ell.

·  Participació: es potenciarà la participació dels infants en la preparació de les activitats i es valoraran les seves propostes mitjançant les assemblees. Es considera important que els infants siguin capaços de dur a terme les activitats(considerant en tot moment les seves capacitats) a partir de les seves iniciatives i la seva participació en l’elaboració.

·  Cooperació: la competitivitat és un element inherent en la societat. Per tal que no es donin sentiment de superioritat o impotència en el nen, o situacions de marginació o no acceptació d’aquest per part del grup, es treballarà de manera cooperadora i s’estimularan les conductes solidàries i el mutu ajut, a més a més de la no competència.

·  Autonomia: es treballarà per afavorir que els nens i les nenes desenvolupin les seves capacitats, potenciant la independència de l’adult i afavorit les conductes de mutu ajut.

·  Creativitat: es buscarà el desenvolupament de la creativitat personal i de la creativitat grupal com a lliure expressió.

·  Normativa: caldrà establir una normativa bàsica que es crearà conjuntament amb els infants. D’aquesta manera entre tots s’establiran les normes per a la bona convivència i el bon funcionament de les activitats.